Inlägg i kategori 'Spirituell lærer'

Ingen alternativ

Når vi beveger oss fra å avvise andre til å forene oss med dem over vår egoisme, da begynner vi å føle det systemet som handler om kommunikasjon mellom oss og alle de andre. Sammenhengen mellom deg og alle de andre kalles å stige opp i verdens grader.

I den utstrekning vi kan redusere de indre avstandene mellom oss og være hjerte mot hjerte med våre ønsker, intensjoner og oppfyllelser i våre innbyrdes forhold, i det samme stiger vi oppover i verdenenes grader. Min egoisme er mellom meg og deg, og deler jeg det opp, får det fem grader: null, en, to, tre og frie.

Når jeg har kommet meg over første grad, da har jeg kommet til gradene i Assiya`s verden. Andre grad er den verden som kalles Yetzira, den tredje er Beria`s verden og så kommer den verdenen som heter Atzilut, det er Adam Kadmon`s verden, den er uten ende – det stedet der vi går helt i ett, uendelig og uten grenser. Slik skjer det.

Når jeg er i denne tilstanden i forhold til deg, da er ingenting vanskelig for meg. Dette er verdenene. På overflaten der vi alle eksisterer er vi knust, av-vist, adskilt fra hverandre av egoisme – vi må bli hele.

Om den øvre verden virker på oss nå, da betyr det at det globale systemet begynner å øke sin virkning. Båndene mellom oss er imidlertid onde og dårlige. Derfor er det slik at om en liten elektrisk frekvens går gjennom oss, det vil si at det skjer en liten sammenkopling, da opplever at hele systemet er i uorden, som i en krise, og det er umulig å gjøre noe med denne tilstanden.

Vi føler det som om vi prøver å komme fri fra hverandre, dette systemet opptar oss stadig mer og vi kommer ingen vei. Tvert imot er vi i et egoistisk forhold til hverandre, det kreves at vi finner sammen og handler sammen. Derfor er dette en global og integrert krise.

Vi ser ingen alternativ foran oss. Vi må samles og slutte oss til dette, enten frivillig, fullt bevisst og det som Kabbalah krever og hjelper oss til, eller lidelsene blir bare sterkere, og vi føler dem stadig mer, til vi innser grunnen til dem.

Fra KabTV’s “I Got a Call. How do you know Kabbalah?” 11/12/13

Universet er Skaperens tanke

Hele virkeligheten ble besjelet og skapt av en eneste tanke. Det er det som styrer alt, det er selve handlinger, det er all søken etter bekreftelse og det er essensen av alt arbeid. (Baal HaSulam, Study of the Ten Sefirot, Part 1, “Restriction and Line,” Inner Observation, Chapter 1, Item 8).

En tanke om skaperen omgir og inkluderer alt som er skapt og alt den gjør fra begynnelse til slutt i seg selv, det vil si alle mennesker sammen. Derfor studerer vi praktisk talt Skaperens tanke når vi studerer kabbala.

Spørsmål: Jeg har lest at mennesker som har vært ute i verdensrommet sier at hele universet er som en eneste tanke. Hva menes med tanke her?

Svar: Det samme, alt som omgir oss og virker på oss er skaperens tanke.

Fra KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/30/22

 

Reinkarnasjoner—Lev ikke i minner om mennesker, men i deres kvaliteter                                                                                                             

Spørsmål: Kan det å utøve kabbala redusere antallet på reinkarnasjoner en person må gå gjennom, eller er dette antallet bestemt på forhånd?

Svar: Det spiller ingen rolle om det er predestinert eller ikke, vi kan endre og påvirke dem.

Spørsmål: Jeg har hørt at om en person som studerer kabbala er i en tiergruppe og så går bort, så er han fremdeles medlem av gruppen. Hva betyr dette?

Svar: Det kommer an på gruppen. Den har mulighet til å føle denne personen og kontakte ham. Han bor i dem fordi de er gjensidig forbundet med hverandre som Sefirot i en Parzuf. Derfor forblir forbindelsen.

Dette skjer selv om han ikke lenger lever slik vi forstår det, han finnes ikke i minnene om disse menneskene, men i gruppemedlemmenes egenskaper og kvaliteter. På denne måten kan han ta avgjørelser, endringer og så videre sammen med dem.

Alt dette burde bli klart for oss når sjelen blir åpenbar for oss. Det er vanskelig å snakke om ting vi ikke føler eller forestiller oss.

Kommentar: Men du forteller oss mange ting om Kabbalah som vi ikke føler.

Mitt svar: Dere kan forestille dere dette på en måte, og om dere lengter etter dette, da er dere på vei mot skapelsens hensikt.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 10/9/22

Finnes det straff i den spirituelle verden?

Spørsmål: Finnes straff bare i den fysiske verden eller finnes den også i den spirituelle verden?

Svar: Egentlig finnes det ikke to verdener. Bare vår persepsjon deler alt vi observerer inn i to deler.

Spørsmål: Persepsjonen i de egoistiske sanses organene regner med straff.  Finnes straff også i altruistiske sanseorganer?

Svar: Ja. En mor lider for eksempel om hun ønsker å gi noe til babyen sin, men han kan ikke ta imot det fordi det gjør vondt i magen.

Spørsmål: Betyr det at straff og lidelse i den spirituelle verden ikke er for meg selv, men for andre?

Svar: Ja, og det er større enn om det var bare for meg selv.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 5/31/22

Spørsmål uten svar

Spørsmål: Kabbalister som har tilegnet seg den Skapende Kraft beskriver dette i sine bøker. Kan vi lære av disse tekstene?

Svar: Selvsagt, Kabbalister forteller deg hva du bør gjøre med dine ønsker og drifter, hvordan du kan rette dem inn mot å føle denne Skaperkraften.

Spørsmål: Vil alle ha personlige følelser?

Svar: Enhver har personlige følelser, men du vil bli i stand til å tilpasse deg omgivelsene, som musikere i et orkester.

Kommentar: La oss tenke oss at du og jeg bakte hver sin kake etter samme oppskrift. Da ville vi føle smaken på den på samme måte.

Mitt svar: Hvordan vet du at kakene ville bli like? Hvordan kan du finne det ut?

Kommentar: Du vil si at kaken er søt, og det vil jeg også si. Vi har samme oppfatning av om noe er søtt, selv om vi føler det søte på forskjellige måter. I det minste kommer vi frem til samme konklusjon, nemlig at kaken er søt.

Mitt svar: Kanskje er grunnen til at vi kommer frem til noe felles at vi begge er enige i denne definisjonen. Ikke desto mindre forblir spørsmålet om å tilegne seg Den Skapende Kraft uten svar.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 6/7/22

 

Kabbalahs syn på lykke

Spørsmål: De fleste mennesker mener at lykke er noe som skjer tilfeldig av en ukjent grunn. Omtrent syv prosent anser lykke som noe som er utenfor vår egen kontroll. Tror du at lykke er avhengig av den enkelte person?

Svar: Ja, lykke er avhengig av personen i den grad den er i hans makt. Egentlig kan man prosjektere lykke for fremtiden og tenke på en måte som gjør at lykken følger en.

Spørsmål: Noen psykologer sier at om man vil lykkes, bør man følge fire prinsipper: Være i stand til å legge merke til potensielle muligheter i omgivelsene, lytte til din egen intuisjon, innstille deg positivt og være filosofisk overfor livets vanskeligheter. Hva er lykke for deg?

Svar: For meg er lykke det samme som for alle andre: Å oppnå det i livet som jeg har satt meg som mål.

Spørsmål: Er det noen bestemte prinsipper i Kabbalah som kan hjelpe en hver til å oppnå lykke?

Svar: Ja, vi befinner oss faktisk i et område som kontrolleres av den kraften som kalles Skaperen. I følge Kabbalah kan vi virke inn på denne kraften så den blir til et positivt og  lovende område som styrer oss og er på nivå med våre mål. Derfor anser Kabbalah lykke som oppfyllelse av betingelser som man har satt riktig opp for seg.

Disse omfatter mitt ønske om å komme nærmere andre mennesker, å komme nærmere Skaperen gjennom dem og å oppnå en tilstand der jeg personlig ikke trenger noe annet enn å komme nærmere mine medmennesker, ha gode tanker i forhold til andre og dermed også til Skaperen. Om jeg er i denne tilstanden, mangler jeg ingenting. Slik fortsetter jeg, lever og utvikler jeg meg.

From KabTV’s “Spiritual States” 5/24/22

Hensikten med Toraen

Menneskets sanne natur omslutter oss i vår verden og vi ser ingenting utenfor det vi merker med våre fem fysiske sanser. Kommer vi utenfor disse, til større, høyere  følelser, får det oss til å utvide følelsene og bevisstheten.

Det at vi er gitt oppslagsverket som heter «Torah» (fra ordet «Ohr – lys»), det som forklarer for oss hvordan vi kan aktivere en høyere kraft i oss, lysets kraft, vil det løfte oss opp til en høyere opplevelse av universet.

Toraen er skrevet i detalj og inneholder alle aspekter av vår eksistens. Dette oppslagsverket er imidlertid ikke enkelt å begripe og forholde seg til.

Likevel finnes dette oppslagsverket. Vi har kjempet og diskutert om den i århundrer for å komme ut av våre fysiske følelser, utvide grensene for vår forståelse og komme frem til å eksistere i et globalt univers som ikke er begrenset av vår egoisme.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 4/14/22

Den egentlige grunnen til konflikt

Uenighet er nødvendig. Det er først når vi har en anledning til å gjøre en innsats, nettopp i en konflikt, og reise oss over uenighetene, ikke ødelegge dem der de prøver å drepe fienden i vår verden, å knekke ham. Da kan vi gjøre hverandre hele.

Å gjøre noe helt blir alltid uttrykt i en tilstand der vi vil gi til hverandre, vi føler at vi vil bli mer som Skaperen der mellom de kjempende partene, som er Hans skapninger. Bare på denne måten kan vi oppnå virkelig fullkommenhet, det vil si fred.

Derfor vekker Skaperen alle kriger og problemer for å gi oss muligheten til å rette dem opp. En gjensidig helingsprosess kan etablere fred mellom oss fordi Skaperen vil manifestere seg mellom alle. Dette vil være enden på alle kriger i verden.

Før dette skjer vil kriger og konflikter ikke ta slutt, og vi må lære oss hvordan vi får kontakt med midten i oss for at fred kan skapes oppe og nede.

Vanligvis er problemet at ingen av partene med sin egoisme kan finne den egentlige grunnen til konflikten, nemlig at man ikke kan avdekke skaperkraften. Når vi vet at alle konflikter er der for at vi skal ønske å finne muligheter og evner til nettopp å avdekke denne høye kraften, da handler vi allerede i riktig retning. Stadig nye konflikter vil komme opp, og de vil føre oss mer og mer rett og presist i retning av å finne den skapende kraft.

Fra the Daily Kabbalah Lesson 3/11/22, “Winning the War (against the evil inclination)”

Ti bilder inne i en person

Spørsmål: Kan man erstatte virkelige forhold med fiktive?

Svar: Jeg tror ikke dette er nødvendig. Når alt kommer til alt, vil ikke en person som utvikler seg videre strebe etter et stort antall forhold. Han trenger dem ikke i det hele tatt. Hvorfor skulle jeg beholde nærmere ett hundre og femti bilder i min sjel, i mitt sinn og i mine følelser? Hva skulle det gi meg?

Kabbalah sier at jeg trenger å holde ti bilder inne i meg, og i disse ti bildene burde jeg føle at jeg bygger riktig samhandling med hele naturen! Absolutt hele naturen! Mer trengs ikke.

Vi er skapt på en slik måte at om vi har et korrekt forhold til disse ti, da kan jeg i dette korrekte forholdet føle alle fenomener, alle metamorfoser, alt som bare finnes i naturen. Jeg trenger ingenting annet.

Gjennom bildet av de ti som jeg er forbundet med, altså meg selv og ni andre mennesker, kan jeg oppnå en tilstand der jeg gjennom disse forbindelsene føler hele universet på alle nivåer og hele den øvre verden med alle sine nivåer. Det kommer bare an på kvaliteten av vår forbindelse.

Fra KabTV’s “Kabbalah Express” 12/6/21

Naturen presser på for å korrigere oss

Spørsmål: Hvordan dømmer naturen oss og hvorfor straffer den oss med alle slag som vi føler?

Svar: Hele naturen er global og integrert. Den krever at vi viser den respekt på en bevisst, vitenskapelig og rasjonell måte med regelen om integrert samhold mellom alle, og at vi bygger alle systemer i det menneskelige samfunn i henhold til denne regelen.

Denne regelen gjelder for alle nivåer, det stille, det vegetative og det animerte som del av alle naturlige funksjoner og instinkter. I menneskene driver imidlertid vårt ego oss til å ødelegge disse naturformene.

Når mennesket korrigerer seg ved å forbinde seg med alle andre, vil vi nå tilstanden der alle andre former for liv, det stille, det vegetative og det animerte også vil bli balansert og verden vil virkelig være fredelig.

Fra KabTV’s “Conversation with Journalists” 11/28/21