Verdens økonomiske forum – Rapport om globale risikofaktorer 2011

Rapport: Globale Risikofaktorer 2011. Kartet med oversikt over ulike risikofaktorer viser sammenhengen mellom følgende faktorer: likviditets-/kredittkrise, forverring av den kinesiske økonomien, nedskjæringer på grunn av globalisering, global ubalanse og valutasvingninger, prisfall på eiendom, ekstreme svingninger når det gjelder priser på handelsvarer, ekstreme svingninger i energiprisene, skattekrise, ekstreme svingninger når det gjelder forbrukerpriser, mislykkede reguleringer, ulovlig handel, korrupsjon, organisert kriminalitet, sårbare stater, terrorisme, geopolitiske konflikter, mislykket styring på verdensnivå, masseødeleggelsesvåpen, sikkerhet i verdensrommet, informasjonssikkerhet via internett, sammenbrudd når det gjelder informasjonsinfrastrukturen, trusler fra ny teknologi, sårbarhet innen infrastrukturen, økonomisk ulikhet, demografiske ufordringer, migrasjon, matsikkerhet, vannsikkerhet, smittsomme sykdommer, kroniske sykdommer, klimaendringer, reduksjon i artsmangfoldet, luftforurensning, flommer, stormer og sykloner, økning i havnivået, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Risk Interconnection Map

[53106]

Kommentarer / Spørsmål