Inlägg i kategori ''

Fantasier og virkelighet, del 5

thumbs_Laitman_201_03Spørsmål: Hva er så meningen med livet, da det viser seg at vi ser verden gjennom egoistiske briller som viser oss en imaginær verden?

Svar: Meningen med livet er å ta en beslutning om at livet er ynkelig og at vi må stige over og opp til den øvre virkelighet. Forskjellen mellom disse to typer virkelighet definerer kraften bak vår spirituelle oppnåelse.

Spørsmål: Hva er så galt med vår nåværende virkelighet?

Svar: Først og fremst er den gal fordi den er illusorisk. Vitenskapen vet allerede at det vi ser foran oss er et holografisk bilde, det finnes ikke bare ett enkelt univers, men mange.

Vitenskapens egoistiske og materialistiske utvikling, fører den til grensen av en materialistisk forståelse av verden, og bringer den inn i en blindgate. Vitenskapen befinner seg i en krise da den ikke kommer seg videre og gjør ytterligere funn. Kun en ting er klart, vi har nådd en grense.

Inntil vi oppdager den øvre kraften, vil hele verden være en illusjon. Vi eksisterer inne i maskinen og vi må endre vår oppfatning. Ved å kun være på det stille, vegetative og animerte nivåer av oppfattelsen, vil vi forbli i det samme programmet som nå. Ingenting kan tross alt endres der.

Men på det menneskelige plan, i våre mellommenneskelige forhold, tilegner vi oss et nytt program som gir i stedet for å motta. På innsiden begynner vi å føle den øvre virkeligheten, fylt med kraften kalt skaperen.

Det viser seg at vi tar av oss våre egoistiske briller, som vi så verden gjennom fra synspunktet personlig fordel, gjennom viljen til å motta. Nå ser vi verden gjennom prismet av ønsket om å oppfylle andre, å gi, å elske, det er derfor vi ser en uforfalsket virkelighet.

“Hva er bra for meg” er en illusorisk virkelighet, og “hva er bra for andre” er den sanne. Den illusoriske, egoistiske virkelighet er dramatisk forskjellig fra den sanne virkeligheten. Det er derfor vi ofte argumenterer og ikke er enige med hverandre, selv med de som står oss nærmest. Fordi hver og en av oss har sin egen sannhet.

I den sanne virkeligheten vil alle ha en mening, en hensikt, da alle vil bry seg om andre, og ikke om seg selv. Derfor blir det heller ingen argumenter mellom oss, men kun forbindelser og fullføring av hverandre.

Alle vil reise seg over hans eller hennes personlige egoisme og vil prøve å tilfredsstille andres behov, å oppfylle deres ønsker. Det er årsaken til at kjærlighet og samhold alltid vil råde mellom oss. Kan det finnes konflikter hvis jeg hele tiden tenker på hvordan å oppfylle ønskene til andre medmennesker?

Vil vi snart komme til denne tilstanden, vi har ikke noe annet valg. Evolusjonen og den nåværende globale krisen vil bringe/tvinge oss til den nye virkeligheten. Ved å stige over egoismen, stiger vi over tid, rom og bevegelse, over smålig egoistiske begjær, mot ønsket til den øvre kraft, som er ønsket om å gi og kjærlighet.

Den eneste sanne virkelighet er giver kraften, kjærlighetens kraft. Vi må ta av oss våre egoistiske briller for å kunne se den sanne virkeligheten.

Fra  TV Programmet:  “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Fremtidens menneske

thumbs_laitman_214Spørsmål: Etter hvilke kriterier vil samfunnet vurdere en person i fremtiden? I følge hans rikdom, utseende eller status?

Svar: Jeg tror ikke folk vil forholde seg til fysisk utseende i fremtiden, heller ikke menn. Dette vil etterhvert forsvinne fra vår oppfatning, og vil kun inkludere de indre egenskaper til en person, og hans korrigerte indre balanse,

En persons oppførsel og karakter vil bli utfallet av hans indre tilstand da han begynner å forholde seg til alt korrekt, også etterstrebe å få hele verden til den midterste linjen.

Fra en kabbala leksjon på russisk 7/3/16

Fantasier og virkelighet, del 4

thumbs_laitman_928Spørsmål: Hvis vi er født med egoistiske briller som viser oss en illusorisk verden, hvordan kan vi da skille mellom illusjon og virkelighet?

Svar: Dette er umulig for oss nå, vi må utvikle nye organer av oppfattelse. Først da vil vi være i stand til å utforske, med hjelp fra den øvre kraften, som vil vise oss forskjellen mellom den virkeligheten som eksisterer inne i egoet, og virkeligheten utenfor oss.

Virkeligheten som eksisterer innenfor vårt ego er under endring dag etter dag, hele tiden. Hvis vi hever oss over våre egoistiske følelser, vil vi oppnå en ytre virkelighet, den sanne virkeligheten. Denne virkeligheten endres ikke, det er derfor vi kan stole på den. Den er jo faktisk tross alt evig.

Jeg oppfatter alt gjennom mitt ego, gjennom briller innebygd i meg fra fødselen av. Det er derfor jeg ser en fantasiverden. Egoisme er viljen til å motta nytelse fra verden, og det er derfor jeg ser det aktuelle bilde gjennom mine briller. Dette er min virkelighet, men for andre er det allerede fantasi.

Vi kan ikke forestille oss noe annet da vi eksisterer i dette programmet, i bildet som presenterer i vårt ego. Men så fort en person klarer å komme seg ut av dette imaginære bildet, vil han begynne å merke forskjellen mellom de to verdene; en som oppfattes gjennom hans indre medfødte “briller,” og den andre som oppfattes ved å føle den øvre kraften direkte.

Det er kraften som maler det illusoriske for oss, men på samme tid gir oss en mulighet til å kjenne selve denne kraften. Oppnåelsen av den øvre kraft uten at den blir bøyd av våre indre briller, kalles oppnåelse av skaperen. Metoden for å oppnå dette kalles kabbala. Derfor ansees kabbala som en skjult visdom, som avdekker den skjulte virkeligheten for oss.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

“Den Svenske ensomhet”

thumbs_laitman_564Meninger (Micael Widell): “Sverige er anerkjent for sitt sosiale sikkerhetsnett som gir sikkerhet i verdensklasse og fysisk komfort. Den svenske velferdsmodellen er kjent over hele verden.

“Institusjoner er bygget for å sikre at enkeltindividet alltid er uavhengig. Du trenger ikke være avhengig av en ektefelle, foreldre eller barn for din materielle trivsel. Så vi har bygget et samfunn der du ikke trenger noen andre til å støtte deg.

“Vårt unike materielle sikkerhetsnett tar vare på oss, så vi ikke trenger å ta vare på hverandre. Og når vi ikke trenger hverandre, slipper vi våre bånd og fellesskapsfølelsen.

“Sverige har den mest ensomme befolkningen på jorden. Halvparten av alle svensker bor alene. En fjerdedel dør alene. Dokumentarer viser folk i regjeringen som besøker hjem der noen døde for mange måneder eller år siden, uten at noen merker det. . .

“Hvis vi har råd til å være uavhengige av andre mennesker, ser det ut som om vi griper muligheten.  Vi initierer ikke kontakt med andre mennesker med mindre vi har en god grunn. Jo fattigere nabolaget, dess mer avhengig er folk av hverandre, og mer sosiale bånd finnes mellom naboer. . .

“Du kan ha materiell trygghet og velstand i et samfunn, eller du kan ha folk som er nær hverandre med rike sosiale liv og lykke som en konsekvens, men det virker ikke som om du kan ha begge på samme tid.”

Min kommentar: Det er slik det går når folk drømmer om å bygge kapitalistisk individualisme og deretter sosialistisk individualisme. Da når de slik en individualisme der ingen andre betyr noe for dem. Alle lever i isolasjon og har alt, og til slutt har de ingenting.

Egoet viser oss en blindvei i all dens herlighet og i alle varianter. Egoet spiser seg selv som en kreftcelle som fortærer på kroppen, og deretter selv dør fordi den ikke lenger har noe å spise på. Det samme gjelder for menneskeheten på jorden, menneskeheten ødelegger jorden og vil deretter dø.

Spørsmål: Hva sier Kabbala om ensomhet? Hvordan kan man takle og arbeide med det?

Svar: Det finnes ingen måte å gjøre det på. Vi kan kun godta metoden for korreksjon fra læren om kabbala, og realisere det onde i vår egoistiske natur som vi underlegge oss og adlyder blindt. Kun da vil folk bli i stand til å høre, å flytte over til en annen type eksistens og begynne å trives. Men det er bare i tilfellet at de ønsker å høre

En person må føle store lidelser om hva han har oppnådd og hvordan dette livet, til tross for sin mykhet og komfort, mangler formål og er meningsløst og tomt. I seg selv er livet døden. Det er ikke det at det leder til døden, men i sin nåværende form, er livet selve døden!

En person må føle at han ikke kan bli værende i dette livet, og at han må forlate det nå! Ikke om 10 til 20 år, men nettopp nå burde det være klart at han allerede er døende, til tross for sin tilsynelatende velvære.

Kun da vil folk akseptere metoden for integrert samhold i stedet for absolutt separasjon, å stige over individualisme og forlate dens fordeler. For dette må en person jobbe med seg selv internt i stedet for å lage stål og produsere biler. Det er ikke snakk om industri, men spesielt om å jobbe med seg selv og den muligheten en person har til å legge press på seg selv, å begynne med å forbinde seg i samhold med andre. Dette er ikke enkelt!

Fra KabTV’s “Samtaler med Michael Laitman” 10/31/16

Fantasier og virkelighet, del 3

thumbs_laitman_537Spørsmål: Hvis hele verden er en illusjon, hva er da virkelighet?

Svar: Virkeligheten er det som eksisterer utenfor en person, uavhengig av personen. Hvorvidt det er menneskehet eller ikke, om verden eksisterer eller ikke. Denne virkeligheten eksisterer evig, over tid, bevegelse og rom. Den er ikke avhengig av noen av våre tre-dimensjonale begrensninger og tid.

Vi lever i en en innbilt virkelighet der det finnes opp og ned, høyre og venstre, forover og bakover, og flyten av tid der alt er i endring. Men den sanne virkeligheten eksisterer utenfor tid, det vil si over lysets hastighet. Den er tross alt ikke avhengig av tid, og endres ikke.

Vi kan avsløre den sanne virkelighet og vil da oppdage at det finnes kun en kraft, giver kraften. Denne kraften kalles den øvre kraft da den skapte all vår virkelighet, opprettholder og leder den til oppnåelsen av skaperens kraft, giver kraften og kjærlighet. Det er slik vi oppdager ham å være. Vi vet ikke hva han er, og vi kan kun oppfatte han i forhold til hvordan han manifestere seg i våre kvaliteter, vår oppfatning, i forhold til oss.

Skaperens holdning til oss, slik vi oppfatter det, er det vi kaller skaperen eller Boreh, fra ordene “kom” (Bo) og “se” (Reh), oppdage Ham.

Spørsmål: Vil hver person oppdage skaperen på hans eller hennes måte?

Svar: Absolutt. Selv den samme personen oppdager skaperen i en ny form hele tiden.

Spørsmål: Så finnes det bare en sann virkelighet, eller mange?

Svar: Den øvre kraften er en, men vi oppfatter den annerledes hver gang på grunn av endringer i oss.

Kabbala kalles en skjult visdom fordi den studerer det som er skjult for oss og hjelper oss å avsløre dette. Den lærer en person hvordan han kan stige over sine egoistiske briller, å komme seg ut av dens begrensninger, og oppdage den virkelige virkeligheten.

Spørsmål: Hva er det endelige målet?

Svar: Målet er å avdekke den øvre kraften. I den grad vi avslører den, vil vi stige til dens grad og bli evige og perfekt akkurat som den. Vi kommer oss ut av illusjonen, et bedrag, og kommer tilbake til sannheten. Det er derfor kabbala kalles en sann visdom.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Fantasier og virkelighet, del 2

thumbs_laitman_219_04Den verden vi ser foran oss er ikke en ekstern virkelighet, men en slags 3D film. Vi tror at vi ser folk, men faktisk ser vi våre egne kvaliteter som angivelig eksisterer utenfor oss.

Spørsmål: Hvordan går det da ann at to forskjellige personer ser på en tredje person og ser det samme?

Svar: Selvfølgelig ser vi ikke det samme. Vi kan ikke engang sammenligne det vi ser og vurdere hva den andre personen føler. Vi har bare en avtale om å kalle dette bilde vår verden. Vi kan til og med diskutere noens kvaliteter, våre oppfatninger er tross alt forskjellige.

Vi ser alle den samme illusoriske virkeligheten som vi forestiller oss, hvor alle som en ser gjennom sine 3D-briller.

Spørsmål: Hvorfor ser vi den samme virkeligheten?

Svar: Fordi den virkeligheten vi oppfatter må være innprentet i våre fem sanser: syn, hørsel, lukt, smak og berøring. Det er et matriks der alle er i stand til å se på verden, og det er derfor vi bare oppfatter visse kvaliteter. Men alle tolker og oppfatter dem i henhold til sin karakter.

Det kan kun være en virkelighet, den øvre kraft kalt skaperen (naturen), som vi alle må avdekke. Han er den sanne og eneste eksisterende virkelighet. Alt annet er en illusjon, inkludert oss og hele hele denne verden, som kalles en imaginær verden i kabbala.

Det virker for meg at det er jeg og alt det jeg kan forestille meg: alle andre former og milliarder av mennesker, jorden, vår galakse og universet. Men alt dette eksistere kun i min fantasi.

Moderne teknologi er i stand til å produsere briller som maler holografiske bilder og gir en person inntrykk av et en kopp kaffe står foran ham, mens koppen faktisk ikke eksisterer.

Selv om vi ikke bruker slike briller i øyeblikket, ble vi født med andre briller. De er lokalisert i hodene våre, og det er derfor vi alltid oppfatter den imaginære virkeligheten. Vi kan ikke ta dem av da de er implantert i oss fra fødsel av.

Det betyr at selv uten å sette på 3D-brillene, befinner vi oss likevel innenfor 3D-illusjonen. Hele verden er en illusjon vi forestiller oss fra det øyeblikket vi blir født.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Fantasier og virkelighet, del 1

thumbs_laitman_752_1Spørsmål: Noen ganger kan en person tro at reelle ting skjer med ham, men så våkner han opp å skjønner at det bare var en drøm. Hva er virkelighet og hva er illusjon?

Svar: Det finnes bare en virkelighet, den øvre kraft. Til den grad vi avdekker denne kraften, eksisterer vi i virkeligheten. Hvis vi ikke avdekker den øvre kraft, betyr det at vi forblir i illusjon.

Det følger at vår nåværende tilstand, der den øvre kraft er skjult for oss, er en illusjon. Det står skrevet i “Introduksjon til boken Zohar” at hele verden som vi ser foran oss er kun vår fantasi, men en svært komplisert fantasi, du kan også si en vanskelig en.

Som kabbala faktisk forklarer ser vi ikke virkeligheten foran oss, men heller forestiller oss den inni oss. Og det virker for oss at denne interne fantasien faktisk eksisterer, og er utenfor oss.

Tenk deg at alt vi ser rundt oss, alt vi føler, hører og puster, alle inntrykkene i våre fem sanser i hovedsak finnes inni oss. Ikke inne i kroppen, da den også er en illusjon, men i organet for oppfatning kalt viljen til å motta nytelse. Dette ønsket omfatter syn, hørsel, lukt, smak og berøring.

I hovedsak oppfatter vi ikke hva som skjer på utsiden, men hva som skjer inne i disse 5 sansene. Syn, lukt, smak, hørsel og berøring er fem nivåer av interne inntrykk inni oss, som betyr i viljen til å motta nytelse. Ved å reagere på bølger og væsker som går inn, forestiller viljen til å motta den virkeligheten den angivelig eksistere i.

Det blir nesten som å bruke 3D briller å se deg selv i skogen eller i verdensrommet. Bare det at disse brillene er permanent implantert i oss. Gjennom dem oppdager vi vår imaginære virkelighet. Men denne virkeligheten er faktisk “vår,” da vi har blitt så vant og forent med den at vi ikke kan skille oss fra den.

Kabbalister avslører at den sanne virkelighet ikke eksistere inni oss, som den imaginære, men på utsiden av oss. Denne øvre virkeligheten, den øvre kraft, som kalles “skaperen” (Boreh) da det betyr to handlinger: kom (Bo) og “se” (Reh) Ham. Da vil vi se at den øvre kraft faktisk styrer all virkelighet, som er viljen til å motta nytelse.

Den øvre kraft er ønsket om å glede, om å gi. Ved å avdekke den, vil vi oppdage hvordan denne kraften fyller hele universet og hele skaperverket, som er viljen til å motta, å være oppfylt.

Spørsmål: Føler vi denne øvre virkeligheten med de samme fem sanser: syn, lukt, hørsel smak og berøring?

Svar: Vi føler den øvre virkelighet i fem sanser som kalles: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin, og Malchut. Det er den høyeste form for oppfatning i forhold til våre vanlige fem sanser: syn, hørsel, lukt, smak og berøring.

Spørsmål: Føles det som en sann virkelighet?

Svar: Det føles mye sterkere enn vår nåværende virkelighet.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016