Inlägg i kategori 'Adam-Den felles sjel'

En spennende opplevelse: Å tilegne seg skapelsens mening

Spørsmål: Hvorfor har den skapende kraft gjort plass i sitt mønster til enkle mennesker?

Svar: Lyset ble skapt først, og det inneholder alt som er omfattet av det og som er under det.

Alle øvre stadier inneholder alle nedre stadier, slik inneholder tanken om det skapte sin hensikt, metoden for å realisere det og oppfyllelsen av det.

Alt som er skapt eksisterer i dette lyset i form av en veldig presis opprinnelig protokoll, nettopp som alt om vår fortid, nåtid og fremtid finnes i det menneskelige genom. Om vi tok alle genomer fra alle mennesker og sammenfattet dem riktig, ville vi få all informasjon om menneskeheten.

Det samme gjelder for det øvre lys, det inneholder alt.

Spørsmål: Så det ultimate senario inneholder alle mulige mønster?

Svar: Ja. Nå er alt vist oss som stemmer over ens med vår utviklingsgrad, det gir oss en illusjon av fri vilje og vi antar at vi må oppnå det endelige målet selv.

Men når du beveger deg fremover, åpnes din vei for deg gjennom motstand som du tilsynelatende kommer deg over.  Dermed tilegner du deg en ny følelse og en ny forståelse av den skapende kraft, du kan rettferdiggjøre den og identifisere den. Dette er allerede verdifullt.

Som resultat av å gå denne veien, blir vi klar over at noe har skapt oss, og vi føler en dyp takknemmelighet overfor denne kraften.

Det sier seg selv at alt er bestemt på forhånd. Alt finnes allerede i sin endelige form. Når vi oppdager dette, forstår vi alt som en stor opplevelse.

Selv når vi ser en film om igjen, vet vi slutten på den og hva den leder frem mot. Likevel gleder vi oss over den. Det er i tillegg slik at vi kan nyte filmen bedre denne gangen, sammenlignet med da så den først.

Den fysiske og spirituelle verden

thumbs_Laitman_712_03Spørsmål: Hvordan påvirker den fysiske verden den spirituelle verden?

Svar: Det gjør den ikke. Alt stammer fra topp til bunn: den øvre verden påvirker den lavere. Kun under visse vilkår kan vi påvirke den øvre verden, og gjennom det påvirker vi den materielle verden.

Etterhvert som vi korrigerer våre egoistiske ønsker, påvirker vi de egenskapene vi mestrer, giveregenskapen og kjærlighet. Ved å matche disse egenskapene med de altruistiske egenskaper til en felles sjel, vil vi gjennom dette påvirke effekten det har på vår verden.

Spørsmål: Er det fare for at Kabbalister kan misbruke sin kunnskap, ved å bringe seg nærmere Skaperen og mestre det styrende systemet?

Svar: Det er umulig, for når du faller fra giveregenskapen og kjærlighet, mister du umiddelbart forbindelsen med den øvre verden og derfor dens innvirkning på vår verden.

Fra den daglige Kabbalah Leksjon 10/11/15

Et nytt ønske blir født av to motsatte ønsker

thumbs_laitman_232_07 Spørsmål: Du har forklart at noe helt nytt, et tredje element blir født av forbindelsen mellom to, og at de to første forsvinner. Hvorfor skjer ikke det i vår verden? En far og mor får et barn sammen, men de fortsetter å leve sammen med det.

Svar: Forbindelse er ikke et bånd mellom fysiske kropper, men en forening av ønsker. Det er ikke snakk om en sammenkobling av fysiske kropper, for du kan ta kjønssceller fra foreldrene og lage et barn i prøverør.

Men dette er ikke en forbindelse; kontakt oppstår mellom begjær. Hver av dem jobber med sitt begjær og fra to motsatte ønsker fødes et tredje som inkluderer dem begge to.

Forbindelse er en eksistens som deles av begge ønskene på et høyere nivå. Konsesjon og annullering av selvet innenfor samholdet skader ikke, snarere tvert imot, det gir tilfredsstillelse og mulighet til å stige enda høyere.

Selve ønsket om å få vil aldri opphøre; det er selve substansen i skapelsen. Foreløpig annullerer vi midlertidig de ønskene vi ikke kan bruke med intensjon om å gi. Ønskene som kan brukes med giverhensikt, kombinerer vi slik at de skaper et tredje element som kalles Adam (menneske) og som inkluderer både den maskuline og feminine delen i seg.

(136853)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 8/6/14, Writings of Baal HaSulam

 

Å bedømme verden på grunnlag av fortjeneste

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hva vil det si å bedømme verden på grunnlag av fortjeneste?

Svar: Å bedømme verden på grunnlag av fortjeneste vil si at jeg gjør alt jeg kan for få min indre verden, alt jeg ser og føler, til å komme nærmere meg, og på den måten vekke alle komponentene i den store virkeligheten til å gjøre det samme – for at de skal lykkes med sin individuelle korreksjon av verden.

Derfor er Malchut i Ein Sof (uendelighet) bygget opp av alle de individuelle virkelighetene til hvert eneste individ, som innbyrdes er inkludert i hverandre, til vi oppnår fullstendig gjensidig samhørighet.

(136264)

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 29/5/14, Writings of Rabash

Puslespillet «Adam HaRishon»

thumbs_Laitman_075_02 Systemet til Adam HaRishon (det første mennesket) bestod av ett ønske som siden ble knust og delt opp i 600000 biter, som et puslespill. Alle disse delene befinner seg nå atskilt og ulike hindringer gjør at de ikke føler forbindelse mellom hverandre og heller ikke ønsker noen  forbindelse. De avskyr og frastøter hverandre. Det kan vi se fra hvordan folk oppfører seg mot hverandre.

Puzzle Adam HaRishon

Oppgaven vår er å reparere denne mangelfulle forbindelsen og koble oss sammen. Først studerer vi knusingen, og etterpå studerer vi dens motsetning, sammenføyning. Vi begynner å kjenne skaperen og handlingene hans ved å sammenligne disse to handlingene. Det er dette vi kaller «å kjenne skaperen utfra handlingene hans.» Studiene våre resulterer i at vi stiger til skaperens nivå. Vi forstår skapelsestanken, dens formål og alt fra begynnelse til slutt. Vi hever oss høyere enn skapelsen.

Absolutt hele skapelsen, alt som har har skjedd med den og alt som kommer til å skje, eksisterer innenfor dette kvadratet, dette puslespillet. Hvis vi skjønner hvordan vi kan matche bitene og sette dem sammen, får vi vite alt om skapelsen og om skaperen som skapte den. Alt vi trenger å gjøre er å sette puslespillet sammen.

(134848)

Fra kongressen i Paris, «En for Alle, Alle for En», andre dag, 10/5/14, leksjon nr.3

Engelen Raziel

Dr. Michael LaitmanBoken Zohar, «VaYikra», artikkel 324: «Velsignet er de rettskafne som skaperen underviser i de dype hemmelighetene fra oven og under. Og alt er til ære for Torah, siden de som engasjerer seg i Torah smykkes med kroner av hans hellige navn.

Siden Torah er det hellige navnet og alle som engasjerer seg i den registreres og smykkes med det hellige navnet og kjenner da de vage dype hemmelighetene fra oven og under og kjenner aldri frykt.

Torah er forlengelsen til det øvre lyset som bare kan tiltrekkes av koblingen mellom oss. Vi må derfor skape en viss sirkel av mennesker som lengter etter å heve seg over egoismen og oppdage i forbindelsen mellom hverandre kraften av kjærlighet og giverglede som finnes i naturen men er skjult for oss.

Adam var den første til å oppnå denne hemmelige kraften som er i naturen, men vi ikke kan føle – og han beskrev den i boken The Angel Raziel (Engelen Raziel). Vi er nødt til å oppnå det samme.

Selv om det synes som om Adam var alene, handler det faktisk om en generell figur. Hvis vi når dette stadiet, der vi blir èn helhet, ett hjerte, Adam, vil vi oppdage kraften som kalles engelen Raziel.

(132257)

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 24/10/13

Alle verdens problemer

Dr. Michael LaitmanSkaperen utstiller faktisk en «teatralsk forestilling» foran meg der alt, skuespillerne og alt sammen, er dukker, bortsatt fra meg.
Derfor, når jeg prøver å føre dem nærmere ham, korrigerer jeg egentlig meg selv. Hele verden er en del av sjelen min, knuste og splintrede beholdere, oppsplittede ønsker som er bortspredt fra meg i ulike retninger. Og nå må jeg føre dem nærmere sammen igjen.

Hvis jeg hadde vært sterk nok, ville skaperen ha latt meg føle sorgene deres som mine egne. Men for å gjøre arbeidet lettere for meg, sender han meg følelsen av problemene «deres» for at jeg skal arbeide med dem. Men hvis jeg ignorerer dette arbeidet, kommer jeg selv til å føle at jeg har problemer.

Det er derfor jeg ennå oppfatter hele verden «fra sidelinjen», for da er det enklere for meg å bearbeide den. For hvis elendigheten til alle menneskene som dør av sult, i krig og andre katastrofetilstander ville ha manifestert seg i meg, hvis jeg hadde konsentrert alle de tomme beholderne mine selv i liten grad på vår verden, ville jeg ikke ha tålt presset.

For å forhindre dette ble disse beholderne separert fra meg og gitt til meg for å føle dem som fremmede for at jeg gradvis, etter hvert som jeg blir sterkere, skal føre dem nærmere meg selv. Da, iløpet av tilnærmingen, finner jeg ut at de ikke har problemer, at de tvert imot er korrigerte og opplever nytelse. Baal HaSulam skrev om dette i artikkelen «The Creator`s Concealment and Revelation» («Skaperens dølgsmål og avdekkelse»).

Det finnes ikke noe alternativ. Jeg klarer ikke å absorbere alle verdens sykdommer, selv om vi snakker om mine beholdere, mine ønsker.

Vi skjønner bare ikke at en høyere barmhjertighet faktisk skjuler seg i knusingen av beholderne. Til sist oppnår jeg, takket være den, en beholder som er istand til å innhegne hele virkeligheten, alle skaperens lys; men jeg føler aldri denne tomme beholderen slik den er, fordi det er umulig å utstå denne følelsen.

Et menneske makter knapt nok å holde seg oppreist med alle problemene sine, selv på den lille scenen vi har. Så hva kan vi si om hele det tomme Malchut i den uendelige virkeligheten. Et menneske får enkelte ganger en liten dråpe av den tilstanden, «opplysningen av Malchut«, en forferdelig følelse av et gapende tomrom…

Vi fikk imidlertid knusingen av beholderne for å hjelpe oss og er nå istand til å gjennomgå en rekke stadier og å gradvis samle dem sammen. Og når jeg fører en ekstern del nærmere meg i prosessen, blir denne bitre «frukten» søt og da legger jeg den i «kurven» min til den er fyllt med fruktene fra kunnskapens tre.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 23/8/13, Writings of Baal HaSulam

 

Hvorfor øker verdensbefolkningen?

Spørsmål: Hvordan kan man enklest forklare folk som er langt fra Kabbala at sjelen er evig og uforanderlig, til tross for at verdensbefolkningene øker.

Svar: Verdensbefolkningen øker som et resultat av ytterligere fragmentering av dens felles sjel. Da vi «faller» hele tiden og mister stadig spirituell støtte, blir egoet større: for at vi skal kunne korrigere dette på en enklere måte, blir partiklene til sjelen mindre og mindre. Ellers ville vi ikke ha vært i stand til å takle et så stort ego.

Sjelen er en for alle, vi er alle dens partikler. Til den grad vi kan passe sammen, oppdager vi denne egenskapen, denne beholderen som kalles «sjel»

Fra Convention in Krasnoyarsk 6/14/13, Leksjon 2